1. Tento provozní řád festivalového kempu (dále jen „Provozní řád) se vztahuje na ubytování a pobyt v areálu festivalového kempu (louka L), který v průběhu konání akce KAMÍNKA KEMP 2019 provozuje společnost YES, for YOU a.s., se sídlem Jožky Silného 2683/14, 767 01 Kroměříž, IČ: 29191602 (dále jen „provozovatel“), formou kempu pro stany a tzv. autokempu (dále společně jen „kemp“).
 2. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody (ztráty) způsobené na věcech vnesených do kempu, ani za újmu na zdraví nebo úraz návštěvníků kempu.
 3. Provozní řád je závazný pro každého, kdo pobývá v areálu kempu. Každá osoba, která poruší Provozní řád může být z areálu kempu vykázána pracovníkem bezpečností služby, a to bez jakékoliv finanční náhrady.
 4. Každý návštěvník kempu se musí s Provozním řádem seznámit a je povinen jej dodržovat. Uhrazením poplatku za ubytování a vstupem do areálu kempu ubytovaný souhlasí s Provozním řádem a pokyny pro ubytované v kempu.
 5. V prostoru kempu se může ubytovat pouze osoba, která řádně zaplatila poplatek za ubytování. Poplatek za ubytování v kempu na osobu je stanoven pevně bez ohledu na počet dní, které v něm návštěvník stráví.
 6. Každá ubytovaná osoba obdrží identifikační pásku na ruku, se kterou bude možný volný pohyb i mimo areál kempu a bude sloužit jako „vrácenka“ do kempu. V případě ztráty pásky již nebude vstup do areálu kempu umožněn. V případě, že se v areálu kempu nachází osoba bez pásky na ruce, bude dotyčná osoba z areálu vyvedena. Je nutné mít toto označení na ruce po celou dobu pobytu v kempu.
 7. Vstup do areálu kempu bude umožněn ve středu 7. srpna 2019 od 18.00 hod. a kemp bude uzavřen v neděli 11. srpna 2019 ve 12.00 hod.
 8. Osoby ubytované v kempu jsou povinné dbát o čistotu ve všech prostorech kempu.
 9. Součásti kempu je také prostor vyčleněný pro ubytování v autech, tzv. autokemp.
 10. Stavět stany je možné pouze v prostorech k tomu vyhrazených. Umístit auta v autokempu je možné pouze v prostorech k tomu vyhrazených.
 11. Do areálu kempu je přísně zakázán vjezd motorovými vozidly, vyjma vyznačeného autokempu.
 12. Pro ubytované v autokempu platí stejná pravidla a stejný Provozní řád, jako pro ubytované v areálu kempu ve stanech.
 13. Do areálu kempu je přísně zakázáno vodit psy či jiná zvířata.
 14. Je přísně zakázáno vnášet do areálu kempu zbraně a další předměty, které by mohly být pracovníky bezpečnosti služby označeny za nebezpečné. Pořadatel si vyhrazuje právo osobní bezpečnostní kontroly, a to zejména z důvodu zachování bezpečnosti všech ubytovaných osob.
 15. Užívání, distribuce a uchovávání nelegálních látek je v prostorech kempu stejně jako všude jinde zakázáno zákonem.
 16. Tento Provozní řád je po celou dobu trvání festivalu k dispozici na webových stránkách www.kaminkakemp.cz.


V Kroměříži, 17. července 2019
YES, for YOU a.s.